งานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำน่าน

งานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำน่าน

ท่าน้ำวัดวังแดง
เวลาเปิดทำการ

๕ ธันวาคม ของทุกปี

18.00 น.- 23.00 น.

สถานที่จัดงาน

ท่าน้ำวัดวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ท่าน้ำวัดหาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์